آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,266,200 982,698,561,879 Rls. 36,169,521 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 2,438,240 538,706,829,103 Rls. 20,734,565 $
3 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 264,654 115,552,253,751 Rls. 4,366,791 $
4 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 72027000 فروموليبدن. 20,000 7,877,221,800 Rls. 292,250 $
5 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 8,868 1,828,958,490 Rls. 66,510 $
6 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 2,040 448,143,120 Rls. 16,728 $
مجموع کل
1,647,111,968,143 ريال
مجموع کل
61,646,364 دلار
[1]