آمار کل " صادرات به" کشور (اوکراين) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اوکراين 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 338,000 75,299,137,400 Rls. 2,933,900 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اوکراين 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 21,000 5,197,311,000 Rls. 189,000 $
مجموع کل
80,496,448,400 ريال
مجموع کل
3,122,900 دلار
[1]