آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,291,000 290,088,669,500 Rls. 10,724,036 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 577,750 253,376,744,775 Rls. 9,532,875 $
3 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 790,000 170,622,894,200 Rls. 6,571,705 $
4 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 214,821 42,456,242,389 Rls. 1,652,991 $
5 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 7,812,085,500 Rls. 305,100 $
6 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 22,426 127,676,268 Rls. 4,716 $
مجموع کل
764,484,312,632 ريال
مجموع کل
28,791,423 دلار
[1]