آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 1,535,835 347,422,349,264 Rls. 13,336,500 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,037,839 242,387,655,478 Rls. 8,920,827 $
3 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 14,176,628 94,809,346,528 Rls. 3,530,774 $
4 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 11,598,105 67,800,394,248 Rls. 2,537,542 $
5 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 121,930 53,381,472,045 Rls. 2,011,820 $
6 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 30059020 باندهاي متشكل ازفايبرگلاس 2,088 756,713,664 Rls. 27,216 $
7 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 600 47,928,600 Rls. 1,800 $
مجموع کل
806,605,859,827 ريال
مجموع کل
30,366,479 دلار
[1]