آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 779,925 172,645,655,844 Rls. 6,390,797 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 697,525 150,764,077,062 Rls. 5,796,550 $
3 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 440,566,500 Rls. 16,500 $
4 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 7,197 43,707,888 Rls. 1,572 $
5 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 7,884 42,929,376 Rls. 1,544 $
مجموع کل
323,936,936,670 ريال
مجموع کل
12,206,963 دلار
[1]