آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 227,350 56,354,108,460 Rls. 2,069,420 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 122,620 53,381,443,500 Rls. 2,023,230 $
3 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 141,950 33,377,537,610 Rls. 1,294,565 $
4 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 55,823 2,879,120,096 Rls. 111,646 $
5 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 24,990 874,850,730 Rls. 32,487 $
6 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 4,000 159,982,020 Rls. 5,940 $
7 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 283 60,976,312 Rls. 2,264 $
8 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 50 10,099,875 Rls. 375 $
مجموع کل
147,098,118,603 ريال
مجموع کل
5,539,927 دلار
[1]