آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,077,305 471,561,833,046 Rls. 17,775,853 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 769,750 173,007,884,200 Rls. 6,647,300 $
3 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 518,150 120,617,592,805 Rls. 4,441,095 $
4 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 7,992 1,628,030,340 Rls. 59,940 $
5 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 12,003 1,461,108,652 Rls. 52,813 $
6 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 1,200 147,679,200 Rls. 5,400 $
مجموع کل
768,424,128,243 ريال
مجموع کل
28,982,401 دلار
[1]