آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,444,000 309,490,796,520 Rls. 11,504,600 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 540,200 105,804,272,820 Rls. 4,033,742 $
مجموع کل
415,295,069,340 ريال
مجموع کل
15,538,342 دلار
[1]