آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,931,550 424,652,851,045 Rls. 15,788,896 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 804,900 167,314,697,140 Rls. 6,427,984 $
3 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 16,288,269 110,751,963,727 Rls. 4,199,785 $
4 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 6,245,585 36,066,403,819 Rls. 1,365,887 $
5 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 37,030 16,227,076,635 Rls. 610,995 $
6 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 22,200 818,739,924 Rls. 30,636 $
7 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 25291000 فلداسپات (Feldspat) 412,700 448,987,824 Rls. 16,508 $
8 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 7,250 266,653,260 Rls. 10,005 $
9 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 1,610 51,932,160 Rls. 1,932 $
مجموع کل
756,599,305,534 ريال
مجموع کل
28,452,628 دلار
[1]