آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان )

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 145,425 44,757,966,361 Rls. 1,615,782 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 17,140 9,063,748,558 Rls. 354,047 $
3 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 19,918 3,509,142,840 Rls. 126,210 $
4 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33073000 املاح معطر و ساير فرآوردهکها براي استحمام 782 89,941,068 Rls. 3,377 $
5 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33051000 شامپوها 730 76,708,800 Rls. 2,880 $
6 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 142 61,641,913 Rls. 2,314 $
7 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 250 39,146,370 Rls. 1,506 $
مجموع کل
57,598,295,911 ريال
مجموع کل
2,106,116 دلار
[1]