آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان )

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 1,605,420 34,926,601,980 Rls. 1,298,012 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 42,814 7,370,468,808 Rls. 282,948 $
3 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 45,729 3,646,225,963 Rls. 137,236 $
4 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 87039020 --- وسايل نقليه داراي موتور الكتريكي 8,982 2,681,600,000 Rls. 100,000 $
5 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 8,900 1,335,650,000 Rls. 50,000 $
6 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 13,882 1,066,375,788 Rls. 41,647 $
7 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 4,090 641,112,000 Rls. 24,000 $
8 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 540 277,835,298 Rls. 10,752 $
9 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 333 256,188,096 Rls. 9,914 $
10 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 60 61,364,832 Rls. 2,375 $
11 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33051000 شامپوها 256 57,550,848 Rls. 2,227 $
مجموع کل
52,320,973,613 ريال
مجموع کل
1,959,112 دلار
[1]