آمار کل " صادرات به" کشور (اتريش) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز اتريش 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 42,667 30,108,219,448 Rls. 1,105,793 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز اتريش 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 198,353 7,944,348,530 Rls. 297,530 $
3 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز اتريش 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 308 282,599,856 Rls. 10,164 $
مجموع کل
38,335,167,834 ريال
مجموع کل
1,413,487 دلار
[1]