آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 4,990,000 44,004,105,420 Rls. 1,586,820 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 474,278 38,663,220,150 Rls. 1,428,212 $
3 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 70193910 پشم شيشه 244,821 7,851,033,101 Rls. 293,781 $
4 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 642,882 7,320,690,709 Rls. 272,927 $
5 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 143,825 6,282,229,571 Rls. 234,638 $
6 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 795,480 6,171,143,424 Rls. 225,792 $
7 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 154,365 3,268,333,389 Rls. 121,160 $
8 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 75,840 2,474,901,504 Rls. 91,008 $
9 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 86,707 2,312,770,547 Rls. 86,707 $
10 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 95,443 1,557,241,490 Rls. 58,352 $
11 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 39,992 1,051,919,956 Rls. 38,132 $
12 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 6,154 982,316,724 Rls. 36,924 $
13 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 346,082 871,364,830 Rls. 32,621 $
14 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 3,053 757,211,166 Rls. 27,477 $
15 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 23,336 530,474,148 Rls. 19,836 $
16 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 4,480 405,938,400 Rls. 14,600 $
17 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 29121900 ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي، بدون عوامل اکسيژنه ، غير از متانال ، اتانال 20,969 231,752,052 Rls. 8,388 $
18 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 73242900 وا ن حمام ا زآهن (باستثناءچدن )يافولاد. 200 32,041,200 Rls. 1,200 $
مجموع کل
124,768,687,781 ريال
مجموع کل
4,578,575 دلار
[1]