آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 1,293,000 213,913,704,000 Rls. 7,901,910 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 131,941 6,557,213,519 Rls. 237,399 $
3 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 121,586 5,891,477,026 Rls. 218,688 $
4 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 288,559 3,463,375,304 Rls. 130,104 $
5 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 33,600 3,187,930,200 Rls. 117,600 $
6 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 59,705 2,922,920,787 Rls. 107,470 $
7 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,156 2,684,934,674 Rls. 99,441 $
8 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 9,066 2,680,634,880 Rls. 99,726 $
9 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 17,450 2,333,326,750 Rls. 87,250 $
10 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 27,515 1,900,499,924 Rls. 69,953 $
11 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 37,048 1,563,900,891 Rls. 57,448 $
12 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08013200 بادام هندي , بدون پوست سخت, تازه يا خشک 12,560 1,209,211,488 Rls. 45,216 $
13 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 12,460 898,207,758 Rls. 33,642 $
14 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 3,125 776,910,000 Rls. 29,000 $
15 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 31,773 718,791,884 Rls. 27,007 $
16 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 19,460 466,345,278 Rls. 17,514 $
17 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 1,960 436,314,600 Rls. 16,200 $
18 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 18,785 430,884,559 Rls. 15,967 $
19 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 44140010 قاب چوبي ،تابلو ،عكس ،آينه يااشياء همانند به صورت چوب هاي متراكم شده به شكل بلوك ،صفحه ،باريكه ياپروفيل 625 326,160,345 Rls. 11,805 $
20 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 3,062 284,119,728 Rls. 10,595 $
21 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 74181010 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، قلمزني، صنايع دستي 223 277,616,192 Rls. 10,048 $
22 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,485 277,536,105 Rls. 10,395 $
23 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 2,832 268,347,576 Rls. 9,912 $
24 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 6,272 267,594,500 Rls. 10,006 $
25 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 3,776 242,962,565 Rls. 8,968 $
26 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 1,985 237,482,184 Rls. 8,672 $
27 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 70193910 پشم شيشه 6,300 203,613,480 Rls. 7,560 $
28 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 242 200,586,540 Rls. 7,260 $
29 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 2,801 189,732,169 Rls. 7,043 $
30 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 2,534 169,352,460 Rls. 6,335 $
31 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 33012500 روغن هاي اسانسي از ساير نعناع ها(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 1,738 162,768,566 Rls. 6,082 $
32 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 2,880 154,310,400 Rls. 5,760 $
33 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 11,650 152,234,585 Rls. 5,592 $
34 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,135 139,259,404 Rls. 5,108 $
35 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 6,900 132,438,600 Rls. 4,830 $
36 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 04100090 سايرمحصولات خورا کي که منشا حيوا ني دا رد و در جاي ديگر نعرفه گفته نشده باشد 850 113,857,500 Rls. 4,250 $
37 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 19 83,992,160 Rls. 3,040 $
38 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20079100 مركبات 1,278 76,663,556 Rls. 2,812 $
39 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 72179000 مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, که درجاي ديگرگفته نشده. 2,950 71,002,665 Rls. 2,655 $
40 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 92060000 آلات موسيقي ضربي(مثلا طبل ودهل, کسيلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس ) 123 59,954,930 Rls. 2,170 $
41 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 203 56,003,983 Rls. 2,027 $
42 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,412 54,052,400 Rls. 1,999 $
43 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 15099000 روغن زيتون و ا جزا ء آن (باستثناي بکر) 356 52,454,820 Rls. 1,958 $
44 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 1,180 51,443,364 Rls. 1,932 $
45 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول تعرفه 94نمي شود 122 46,858,784 Rls. 1,696 $
46 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 16041900 فرآورده ها و کنسروهاي ماهيها(باستثناي قيمه شده ) که در جاي ديگري مذکور نباشند 345 46,212,750 Rls. 1,725 $
47 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,529 40,884,294 Rls. 1,518 $
48 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 361 39,951,534 Rls. 1,446 $
49 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ي کمتر ا ز 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 998 35,048,004 Rls. 1,317 $
50 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 320 29,884,960 Rls. 1,120 $
51 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 20 24,866,100 Rls. 900 $
52 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 22042900 شرا ب (بدون کف ),آب ا نگور که باا فزودن ا لکل ا زتخميرا ن جلوگيري وياتخميرا ن متوقف باشددرظروفي باگنجايش بيش از2ليتر 798 23,336,926 Rls. 862 $
53 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 420 22,354,080 Rls. 840 $
54 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 17024090 گلوکز وشربت گلوکز خشک دا را ي 20 تاکمتر از50 درصدوزني فروکتوز به غيرا ز ساكاروزودكستروز 1,212 19,476,330 Rls. 727 $
55 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 600 17,290,584 Rls. 648 $
56 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08119000 ساير ميوه ها و ميوه هاي سخت پوست , يخ زده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 240 12,859,200 Rls. 480 $
57 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 16021090 ساير فرا ورده هاي هموژنيزه به غيرا ز غذا هاي رژيمي (چيکن ميت ) 56 11,953,984 Rls. 448 $
58 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 229 8,438,850 Rls. 315 $
59 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 199 8,233,442 Rls. 298 $
60 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 216 6,938,610 Rls. 259 $
61 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 69149010 ساير اشياء كه درجاي ديگرذكر نشده ازسراميك صنايع دستي 79 6,520,444 Rls. 236 $
62 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 42029100 جعبه هاومحفظه هاغيرمذکوردرجاي ديگر,باسطح خارجي ا زچرم طبيعي دوباره ساخته ياا زچرم ورني شده 35 3,868,060 Rls. 140 $
63 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 35 3,868,060 Rls. 140 $
64 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 64 3,858,120 Rls. 140 $
65 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 33 1,795,885 Rls. 65 $
66 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 48209000 دسته هاي کاغذخشک کن, جلدکتاب وسايرنوشت ا فزا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زکاغذومقوا 20 1,657,740 Rls. 60 $
67 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 16023900 فرآورده هاوکنسروهاا زپرندگان خانگي شماره 0105غيرا زبوقلمون ومرغ وخروس 14 1,307,467 Rls. 49 $
مجموع کل
256,759,588,507 ريال
مجموع کل
9,485,778 دلار
[1]