آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده باالياف شيشه 1,079,930 250,117,892,536 Rls. 9,379,599 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 5,949,482 241,585,649,904 Rls. 8,957,002 $
3 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 419,776 34,245,527,688 Rls. 1,261,038 $
4 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 4,426,282 31,927,209,336 Rls. 1,190,052 $
5 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 363,382 29,512,281,098 Rls. 1,090,058 $
6 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 147,560 12,866,513,402 Rls. 473,743 $
7 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 127,666 12,015,196,200 Rls. 446,831 $
8 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 583,974 11,718,618,725 Rls. 433,928 $
9 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 40151910 دستكش خانگي 38,100 10,421,836,800 Rls. 384,000 $
10 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 501,857 7,055,124,300 Rls. 259,812 $
11 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 76061110 ورق کامپوزيتي 71,770 6,885,093,810 Rls. 251,195 $
12 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,464,676 6,590,004,308 Rls. 244,787 $
13 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04031090 ک ک ک ماست 227,116 6,128,715,979 Rls. 224,299 $
14 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 44,000 4,674,824,000 Rls. 175,867 $
15 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 197,211 4,579,229,125 Rls. 167,630 $
16 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 16021090 ساير فرا ورده هاي هموژنيزه به غيرا ز غذا هاي رژيمي (چيکن ميت ) 20,129 4,088,581,098 Rls. 153,270 $
17 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 02071430 ک ک ک احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 217,854 3,869,910,536 Rls. 144,269 $
18 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 89,302 3,793,530,034 Rls. 139,572 $
19 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 63,762 3,187,712,158 Rls. 117,958 $
20 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 84291121 بلدوزرنو وچرخ زنجيري باقدرت موتوربيش از330اسب بخار 40,000 2,916,337,503 Rls. 109,051 $
21 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 70193910 پشم شيشه 62,221 2,391,748,357 Rls. 88,235 $
22 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 91,595 2,315,170,647 Rls. 85,325 $
23 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 87112090 ---موتورسيکلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه 11,380 2,221,421,550 Rls. 83,400 $
24 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 37,242 2,011,470,752 Rls. 74,484 $
25 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 907,134 1,928,590,280 Rls. 72,573 $
26 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 31,044 1,489,206,455 Rls. 55,639 $
27 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 7,329 1,180,468,842 Rls. 43,974 $
28 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 13,692 631,380,132 Rls. 23,686 $
29 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 4,752 531,463,680 Rls. 19,008 $
30 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 11,488 486,562,387 Rls. 18,089 $
31 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 3,840 469,730,880 Rls. 17,280 $
32 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039010 فرآورده هاي مخصوص تغذيه کودکان شيرخوا ر 19,950 438,628,092 Rls. 15,688 $
33 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 4,752 332,164,800 Rls. 11,880 $
34 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 24,960 277,631,718 Rls. 10,422 $
35 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 6,440 215,712,638 Rls. 8,087 $
36 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,010 119,146,338 Rls. 4,422 $
37 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,574 107,279,905 Rls. 3,935 $
38 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 527 56,182,416 Rls. 2,108 $
39 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 960 52,344,960 Rls. 1,920 $
40 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 670 44,694,025 Rls. 1,675 $
41 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 760 36,425,736 Rls. 1,368 $
42 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 26,250 25,909,193 Rls. 971 $
43 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 760 19,437,710 Rls. 730 $
44 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 221 15,981,450 Rls. 600 $
45 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 1,200 15,703,488 Rls. 576 $
46 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 330 14,485,088 Rls. 544 $
47 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 75 4,634,670 Rls. 173 $
مجموع کل
705,613,364,729 ريال
مجموع کل
26,250,751 دلار
[1]