آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز کويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 64,295,834 79,278,166,056 Rls. 2,893,312 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز کويت 20029010 رب گوجه فرنگي 83,814 3,476,021,371 Rls. 128,687 $
3 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز کويت 03061700 ساير انواع ميگو. 6,800 1,060,008,480 Rls. 38,760 $
4 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز کويت 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 1,570 752,055,120 Rls. 28,260 $
5 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز کويت 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 4,000 340,633,600 Rls. 12,800 $
6 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز کويت 95089090 چرخ وفلك ،تاب ،سيرك سيار ،تئاتر سيار ،باغ وحش سيار 2,450 197,097,600 Rls. 7,350 $
7 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز کويت 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,200 111,770,400 Rls. 4,200 $
8 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز کويت 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 69 18,798,662 Rls. 706 $
مجموع کل
85,234,551,289 ريال
مجموع کل
3,114,075 دلار
[1]