آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي لرستان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 134,439 130,866,005,907 Rls. 4,865,813 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 2,208,595 89,433,728,668 Rls. 3,312,855 $
3 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 44,703 1,793,225,122 Rls. 67,054 $
مجموع کل
222,092,959,697 ريال
مجموع کل
8,245,722 دلار
[1]