آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي لرستان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 2,047,000 70,140,990,900 Rls. 2,549,562 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 207,000 3,468,326,400 Rls. 124,200 $
3 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 43,737 1,776,124,165 Rls. 65,605 $
4 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 72029990 سايرآلياژهاي آهن (فروآلياژها) غير مذکور درجاي ديگر 120,000 779,029,200 Rls. 28,800 $
مجموع کل
76,164,470,665 ريال
مجموع کل
2,768,167 دلار
[1]