آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 14,527,339 348,379,266,773 Rls. 12,892,558 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 412,195 9,609,979,316 Rls. 363,584 $
مجموع کل
357,989,246,089 ريال
مجموع کل
13,256,142 دلار
[1]