آمار کل " صادرات به" کشور (استراليا) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 استراليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 643,300 21,968,733,510 Rls. 853,965 $
2 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 استراليا 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 260,000 10,051,710,000 Rls. 390,000 $
3 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 استراليا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 110,307 5,576,868,775 Rls. 214,675 $
4 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 استراليا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 193,196 2,414,816,084 Rls. 92,326 $
5 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 استراليا 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 129,000 2,289,757,680 Rls. 85,968 $
6 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 استراليا 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 38,809 2,047,069,675 Rls. 77,005 $
7 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 استراليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 35,128 1,629,518,504 Rls. 63,230 $
8 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 36,600 1,267,262,020 Rls. 48,670 $
9 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 استراليا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 13,180 1,045,052,700 Rls. 40,860 $
10 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 استراليا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 14,080 685,343,176 Rls. 26,536 $
11 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 استراليا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 11,770 468,051,705 Rls. 17,655 $
12 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 استراليا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 8,898 438,952,374 Rls. 17,040 $
13 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 استراليا 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 9,600 404,696,160 Rls. 15,840 $
14 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 استراليا 08109020 زرشك تازه 6,770 382,134,560 Rls. 14,768 $
15 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,444 289,877,875 Rls. 11,119 $
16 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 استراليا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,971 258,678,676 Rls. 9,942 $
17 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 استراليا 20079100 مركبات 5,083 201,586,440 Rls. 7,754 $
18 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 استراليا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 7,280 193,902,800 Rls. 7,280 $
19 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 استراليا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 3,232 128,525,328 Rls. 4,848 $
20 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 استراليا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,448 125,489,376 Rls. 4,896 $
21 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 استراليا 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 911 102,043,578 Rls. 3,822 $
22 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 استراليا 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 1,008 98,348,156 Rls. 3,697 $
23 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 استراليا 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 312 95,048,440 Rls. 3,560 $
24 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 استراليا 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 2,394 94,270,932 Rls. 3,591 $
25 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 استراليا 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 740 77,427,100 Rls. 2,900 $
26 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 استراليا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,807 74,764,445 Rls. 2,807 $
27 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 استراليا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 600 69,133,500 Rls. 2,700 $
28 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 استراليا 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 1,447 56,993,092 Rls. 2,171 $
29 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 استراليا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 190 20,825,220 Rls. 780 $
30 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 استراليا 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 25 10,679,600 Rls. 400 $
31 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 استراليا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 52 9,344,650 Rls. 350 $
32 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 استراليا 96020090 موا دنباتي يامعدني ترا ش پذيرکارشده وا شياا ز اين مواد ،اشياء ازموم ،پارافين ،استتارين ،صمغ طبيعي ،رزين طبيعي ،يااز خمير مدلريزي ،بجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين 208 5,991,570 Rls. 234 $
مجموع کل
52,582,897,701 ريال
مجموع کل
2,031,389 دلار
[1]