آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25202000 ک گچ 12,187,349 361,792,194,296 Rls. 13,597,388 $
2 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 01041000 حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند 847,999 115,199,998,150 Rls. 4,215,985 $
3 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 6,752,957 44,229,510,938 Rls. 1,696,119 $
4 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 13,781,889 35,744,829,176 Rls. 1,333,158 $
5 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 2,796,911 24,976,579,683 Rls. 963,589 $
6 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 275,649 18,298,508,745 Rls. 689,150 $
7 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 160,600 14,631,833,300 Rls. 562,100 $
8 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,652,850 12,815,581,924 Rls. 483,254 $
9 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 957,515 5,864,359,175 Rls. 219,900 $
10 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 69,513 4,698,239,975 Rls. 174,467 $
11 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 386,361 4,026,974,212 Rls. 151,049 $
12 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 423,230 3,496,591,254 Rls. 131,861 $
13 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 350,500 3,274,434,655 Rls. 120,803 $
14 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 7,500 3,161,688,750 Rls. 123,750 $
15 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 47,100 3,034,683,750 Rls. 117,750 $
16 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 1,132,997 2,889,237,799 Rls. 113,299 $
17 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 10,800 2,790,892,130 Rls. 109,400 $
18 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيکه مستقيمابشکل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 66,259 2,733,348,204 Rls. 104,076 $
19 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 40,960 2,628,941,700 Rls. 102,900 $
20 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 3,049,445 2,520,816,438 Rls. 92,902 $
21 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 34,163 2,360,026,162 Rls. 91,579 $
22 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 7,026,229 2,190,848,715 Rls. 85,663 $
23 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 1,399,000 2,052,430,930 Rls. 76,945 $
24 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 16,007 1,998,339,305 Rls. 74,942 $
25 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 18,970 1,560,082,857 Rls. 59,477 $
26 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 38,100 1,511,964,500 Rls. 57,070 $
27 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 73211200 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 33,500 1,494,979,400 Rls. 57,170 $
28 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 22,265 1,232,676,502 Rls. 46,680 $
29 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 69099090 تغار.لاوک وظروف همانند براي مصارف روستايي از سرا ميک, کوزه وهمانند ازسراميك غيرمذکوردرجاي ديگر 27,610 1,104,703,710 Rls. 41,415 $
30 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 10,718 1,055,836,080 Rls. 38,424 $
31 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 3,250 1,044,003,205 Rls. 40,855 $
32 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 992,732 1,028,936,509 Rls. 37,263 $
33 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 33,320 1,025,319,228 Rls. 39,506 $
34 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 18,900 914,271,300 Rls. 34,020 $
35 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 14,470 832,795,800 Rls. 31,100 $
36 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 11,740 781,493,725 Rls. 29,100 $
37 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 9,395 720,517,780 Rls. 27,460 $
38 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 32,165 653,611,348 Rls. 25,582 $
39 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25171090 سايرسنگهاي خردشده بجزدولوميت از انواع برا ي بتن ريزي سنگ ريزي راهها ساير بالاست ها 837,085 630,013,440 Rls. 23,438 $
40 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 6,700 597,998,450 Rls. 23,450 $
41 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08071100 هندوا نه , تازه 91,800 586,028,250 Rls. 22,950 $
42 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 169,707 582,942,831 Rls. 21,922 $
43 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 12,490 579,411,700 Rls. 21,700 $
44 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 14,170 565,465,305 Rls. 21,255 $
45 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 8,000 563,118,400 Rls. 20,800 $
46 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 7,310 550,461,981 Rls. 20,667 $
47 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68029290 ساير سنگهاي آهکي غيراز رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اماکنده کاري وحکاکي نشده 30,000 485,532,000 Rls. 18,000 $
48 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 2,970 479,016,000 Rls. 18,000 $
49 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 20029010 رب گوجه فرنگي 9,984 455,096,303 Rls. 17,213 $
50 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 6,500 449,667,202 Rls. 16,968 $
51 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 3,193 446,097,870 Rls. 16,122 $
52 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 9,450 434,061,180 Rls. 17,010 $
53 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,850 410,672,695 Rls. 16,025 $
54 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25252010 پودرميکادرا ندا زه هاي ا ز 250ميکرون به بالا 539,414 346,555,440 Rls. 12,936 $
55 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 4,240 343,017,948 Rls. 12,337 $
56 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 3,663 284,181,535 Rls. 10,603 $
57 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 2,829 280,115,108 Rls. 10,436 $
58 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 2,130 234,257,400 Rls. 8,520 $
59 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 82011000 بيل, بيلچه. 1,760 209,492,400 Rls. 7,800 $
60 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 5,000 180,726,000 Rls. 6,500 $
61 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 545 179,952,125 Rls. 6,737 $
62 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 46012900 حصيرها ،پوشش كف وپرده ها ازساير مواد گياهي غير مذكور . 713 145,993,880 Rls. 5,704 $
63 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 3,620 139,191,048 Rls. 5,076 $
64 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 590 123,373,838 Rls. 4,838 $
65 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 1,056 118,103,040 Rls. 4,224 $
66 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 2,430 116,973,882 Rls. 4,374 $
67 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 2,950 113,640,510 Rls. 4,440 $
68 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,000 112,082,220 Rls. 4,140 $
69 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 1,000 111,840,000 Rls. 4,000 $
70 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25222000 آهک آبديده (آهک مرده ) 420,045 111,833,400 Rls. 4,200 $
71 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 255,000 110,914,650 Rls. 4,158 $
72 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 87,750 110,659,006 Rls. 4,210 $
73 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 44,000 106,966,376 Rls. 4,048 $
74 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 2,500 99,052,500 Rls. 3,750 $
75 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 6,200 96,319,814 Rls. 3,611 $
76 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 13,760 88,524,600 Rls. 3,400 $
77 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 14019000 ساير موا د نباتي برا ي بافتن, (باستثناي بامبو و خيزرا ن ) 1,500 81,789,000 Rls. 3,000 $
78 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12129990 هسته ومغزهسته ميوه ها وساير محصولات نباتي غير مذكور درجاي ديگر . 15,880 77,322,522 Rls. 2,937 $
79 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,558 71,096,788 Rls. 2,788 $
80 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 2,207 59,006,774 Rls. 2,207 $
81 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 893 57,518,314 Rls. 2,233 $
82 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 39189010 ---ساير كف پوشها از ساير مواد پلاستيكي 780 53,103,231 Rls. 1,950 $
83 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 764 48,476,795 Rls. 1,885 $
84 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 880 37,547,100 Rls. 1,385 $
85 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 84221900 ماشين هاي ظرفشوئي غيراز نوع خانگي 3,200 36,329,680 Rls. 1,360 $
86 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 870 27,187,968 Rls. 988 $
87 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 150 25,501,000 Rls. 1,000 $
88 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 202 21,927,504 Rls. 808 $
89 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 500 20,970,000 Rls. 750 $
90 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 3,684 19,709,591 Rls. 737 $
91 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 450 18,100,800 Rls. 675 $
92 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 250 17,223,750 Rls. 625 $
93 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 1,350 13,337,000 Rls. 500 $
94 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 1,000 13,337,000 Rls. 500 $
95 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 300 12,802,500 Rls. 500 $
96 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 300 12,212,100 Rls. 450 $
97 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 20088000 توت فرنگي,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 121 11,805,030 Rls. 435 $
98 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 13,650 10,523,400 Rls. 393 $
99 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 84253900 - - ساير (چرخهاي بدون موتور برقي ) غير مذكور در جاي ديگر 265 10,214,000 Rls. 400 $
100 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 800 7,800,300 Rls. 300 $
مجموع کل
704,716,273,784 ريال
مجموع کل
26,461,518 دلار