آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 هند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 63,479,815 1,847,024,975,828 Rls. 68,759,797 $
2 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 13,112,342 503,225,432,148 Rls. 18,688,193 $
3 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 ک گچ 1,690,692 1,252,648,080 Rls. 46,410 $
4 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 128,000 97,262,592 Rls. 3,584 $
مجموع کل
2,351,600,318,648 ريال
مجموع کل
87,497,984 دلار
[1]