آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 3,453,477 425,007,687,688 Rls. 15,657,955 $
2 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 3,014,575 151,438,385,430 Rls. 5,728,331 $
3 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 311,477 37,767,121,115 Rls. 1,458,875 $
4 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 152,500 15,179,336,250 Rls. 594,750 $
5 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 198,900 13,483,693,773 Rls. 492,815 $
6 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 17,320 7,982,303,040 Rls. 311,760 $
7 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03044900 فيله تازه يا سرد شده ساير ماهي ها به استثناي ماهي آزاد اقيانوس آرام ، اطلس ، دانوب و قزل آلا و ماهي هاي پهن و... 160,248 7,277,947,719 Rls. 272,471 $
8 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03074100 ماهي مرکب و سرپاور ,زنده ,تازه يا سردکرده 51,544 4,454,918,268 Rls. 164,919 $
9 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03027400 مارماهي (Anguila spp.) باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 74,000 3,405,783,400 Rls. 125,800 $
10 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03081900 ساير خيارهاي دريايي غير از گونه مذكور در تعرفه 030811 منجمد ، خشك شده ، نمك سود يا در آب نمك 54,751 2,622,639,212 Rls. 98,495 $
11 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 53,350 2,556,990,810 Rls. 96,030 $
12 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03028100 ک سگ کماهي و ساير كوسهک ماهيکها باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 14,500 701,568,000 Rls. 26,100 $
13 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03046900 ساير فيله منجمد باستثناي تيلاپيا ،کگربه ماهي وسوف نيل 14,000 537,873,000 Rls. 21,000 $
14 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03031900 ک ساير ماهيها بجز ماهيهايآزاد اقيانوس آرام، اقيانوس اطلس وماهي آزاد دانوب وماهي قزل آلا يخ زده باستثناي يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 11,000 507,137,400 Rls. 19,800 $
مجموع کل
672,923,385,106 ريال
مجموع کل
25,069,102 دلار
[1]