آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه دوغارون)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 16,807,613 303,131,507,662 Rls. 11,111,307 $
2 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 15,167,965 217,890,931,613 Rls. 8,052,343 $
3 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 4,689,980 67,091,454,500 Rls. 2,485,700 $
4 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 29,746,500 45,127,555,913 Rls. 1,635,387 $
5 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 603,540 27,542,032,117 Rls. 1,026,696 $
6 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 741,829 22,193,393,702 Rls. 815,790 $
7 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 552,198 17,636,490,784 Rls. 643,782 $
8 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 722,402 15,633,417,734 Rls. 577,903 $
9 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 176,294 14,341,827,384 Rls. 528,874 $
10 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 262,600 14,090,624,244 Rls. 523,680 $
11 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 594,249 13,180,417,899 Rls. 482,451 $
12 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 22,300 10,213,128,600 Rls. 371,400 $
13 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 489,235 9,822,212,752 Rls. 357,328 $
14 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 540,140 8,562,918,780 Rls. 319,185 $
15 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73144990 ساير غير از تورهاي مخصوص نوار نقاله كوره هاي زينتر 151,821 8,182,460,710 Rls. 304,004 $
16 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 07135000 باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلاي علوفهکاي Vicia fabaاز نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minorخشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 29,600 6,353,698,000 Rls. 237,000 $
17 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 57,580 6,334,633,880 Rls. 230,320 $
18 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 60,550 3,490,776,933 Rls. 127,155 $
19 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 146,550 2,966,355,160 Rls. 108,180 $
20 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 62160000 دستکش, دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش. 11,915 2,962,245,600 Rls. 110,376 $
21 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 6,549 2,796,000,000 Rls. 100,000 $
22 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 117,161 2,659,546,295 Rls. 99,587 $
23 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 131,360 2,476,978,924 Rls. 91,952 $
24 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 60,210 2,409,551,625 Rls. 90,315 $
25 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 28,550 2,303,023,500 Rls. 85,650 $
26 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 25,900 2,095,879,800 Rls. 77,700 $
27 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 39,995 2,008,652,273 Rls. 74,137 $
28 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 24,000 1,928,880,000 Rls. 72,000 $
29 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 13,089 1,856,466,630 Rls. 69,297 $
30 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 14,678 1,836,482,004 Rls. 66,051 $
31 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 85,334 1,829,470,707 Rls. 68,267 $
32 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 86,134 1,680,594,997 Rls. 61,895 $
33 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 39,950 1,644,211,425 Rls. 59,925 $
34 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 20,460 1,564,317,120 Rls. 58,080 $
35 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 14,000 1,539,720,000 Rls. 56,000 $
36 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 11,232 1,516,344,480 Rls. 56,160 $
37 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 13,500 1,509,840,000 Rls. 54,000 $
38 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20079100 مركبات 22,791 1,341,632,995 Rls. 50,140 $
39 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 69079040 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين 10ا لي 16 درصد (کاشي ديوا ر)ورني يالعاب نزده 209,230 1,304,002,228 Rls. 48,592 $
40 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 12,355 1,273,917,932 Rls. 46,108 $
41 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 5,150 1,255,198,050 Rls. 46,350 $
42 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 554,728 1,200,203,266 Rls. 44,377 $
43 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 25,240 1,177,199,782 Rls. 43,413 $
44 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 19,831 1,134,943,655 Rls. 41,645 $
45 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 07133100 لوبيا از گونهکهاي (Uigna Mllugo Hepper ((Wilezek L or L Radiara vigna خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 31,104 1,097,325,030 Rls. 40,435 $
46 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 99,500 1,093,638,600 Rls. 39,800 $
47 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 62,860 1,039,377,528 Rls. 37,716 $
48 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 20,494 1,001,184,960 Rls. 35,864 $
49 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 10,860 883,606,920 Rls. 32,579 $
50 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 15122900 روغن پنبه دا نه (باستثناي خام )وا جزا ءآن, تصفيه شده يا نشده تغييرنيافته شيميائي 19,200 877,363,200 Rls. 32,640 $
51 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 28,061 803,874,300 Rls. 29,320 $
52 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 70193910 پشم شيشه 15,140 799,576,600 Rls. 29,956 $
53 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 9,190 770,857,200 Rls. 27,570 $
54 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 13,500 758,164,050 Rls. 28,350 $
55 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 11,302 754,436,755 Rls. 28,255 $
56 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 15,021 726,432,960 Rls. 27,038 $
57 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 2,440 723,616,250 Rls. 26,250 $
58 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 14,772 716,883,066 Rls. 26,589 $
59 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 23,520 584,293,449 Rls. 21,873 $
60 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 69079020 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين يک ا لي 6 درصد (کاشي کف )ورني يالعاب نزده 84,440 544,439,280 Rls. 19,892 $
61 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,778 526,826,970 Rls. 19,242 $
62 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 22,720 520,921,888 Rls. 19,312 $
63 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 1,980 491,178,780 Rls. 17,820 $
64 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 24,580 478,629,525 Rls. 17,938 $
65 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 85141090 کوره ها وفرهاکه بامقاومت ا لکتريکي گرم مي شوندبجزکوره دندا نسازي 1,820 463,489,760 Rls. 17,120 $
66 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 5,340 445,420,080 Rls. 16,020 $
67 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 40151910 دستكش خانگي 1,935 421,039,296 Rls. 15,552 $
68 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72171090 سايرمفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري نشده ياا ندودنشده حتي صيقل شده غير مذكور درجاي ديگر 15,250 385,026,876 Rls. 14,274 $
69 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 57,050 358,106,104 Rls. 13,128 $
70 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 9,690 321,270,012 Rls. 11,628 $
71 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 28,775 316,259,420 Rls. 11,510 $
72 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 13,400 290,222,560 Rls. 10,720 $
73 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 90160010 ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياکمتر با يابدون وزنه 10,400 287,776,060 Rls. 10,400 $
74 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 3,540 283,692,060 Rls. 10,620 $
75 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 18063200 شکلات ,غيره ,حاوي کاکائو ,به صورت بلوک (block) ,تخته ,ميله يا قلم ,پرنشده به وزن كمتراز2كيلوگرم 3,010 282,050,704 Rls. 10,316 $
76 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 85234110 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R و DVD/R 3,850 277,793,850 Rls. 10,050 $
77 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 46,060 266,808,396 Rls. 9,862 $
78 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84335990 سايرماشينهابرا ي بردا شت غير مذكور درجاي ديگر 2,250 247,455,000 Rls. 9,000 $
79 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25202010 گچ بنايي 245,910 236,831,744 Rls. 8,606 $
80 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 9,560 220,725,630 Rls. 8,030 $
81 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73045190 سايرلوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زفولادممزوج سردکشيده ياسردنورشده باسطح مقطع مدور 11,705 219,105,399 Rls. 8,193 $
82 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 15,300 212,767,308 Rls. 7,956 $
83 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39211900 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زسايرموا دپلاستيکي که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,040 204,064,000 Rls. 7,600 $
84 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 85462029 ساير مقره هاي عايق برق ازسراميك باقطعات فلزي غير مذكور درجاي ديگر 880 188,059,520 Rls. 7,040 $
85 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 1,050 173,218,500 Rls. 6,300 $
86 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 490 146,273,820 Rls. 5,390 $
87 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27101920 روغن صنعتي 6,680 144,452,136 Rls. 5,282 $
88 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 1,600 128,592,000 Rls. 4,800 $
89 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,590 127,130,040 Rls. 4,770 $
90 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 2,660 106,536,990 Rls. 3,990 $
91 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 61178000 سايرمتفرعات لباس دوخته ومهيا,کشباف ياقلاب باف , که درجاي ديگرگفته نشده 320 105,580,800 Rls. 3,840 $
92 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 1,530 97,842,276 Rls. 3,519 $
93 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 11031300 بلغور و زبره ذرت 16,950 90,350,280 Rls. 3,390 $
94 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 1,950 78,100,425 Rls. 2,925 $
95 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25174100 دا نه دا نه ها (granules) ,و پودر سنگ مرمر 24,300 77,982,588 Rls. 2,916 $
96 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 40,490 75,576,848 Rls. 2,834 $
97 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 1,950 75,483,727 Rls. 2,827 $
98 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 900 72,333,000 Rls. 2,700 $
99 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 1,200 67,372,550 Rls. 2,450 $
100 12 1393 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 160 63,348,480 Rls. 2,304 $
مجموع کل
881,841,907,205 ريال
مجموع کل
32,446,802 دلار