آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,188,000 48,081,408,232 Rls. 1,825,417 $
2 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 880,000 36,960,768,979 Rls. 1,374,395 $
3 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 242,000 9,621,539,750 Rls. 363,077 $
4 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 154,000 6,001,279,252 Rls. 227,326 $
5 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 44,000 1,454,353,241 Rls. 54,274 $
مجموع کل
102,119,349,454 ريال
مجموع کل
3,844,490 دلار
[1]