آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبکستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 2,024,000 67,477,371,665 Rls. 2,496,604 $
2 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبکستان 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 594,000 19,551,475,801 Rls. 732,699 $
3 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبکستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 63,000 2,160,662,742 Rls. 77,711 $
4 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبکستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 60,000 1,989,388,800 Rls. 74,010 $
5 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبکستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 22,000 894,196,103 Rls. 32,161 $
مجموع کل
92,073,095,111 ريال
مجموع کل
3,413,184 دلار
[1]