آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 295,254,224 12,411,949,441,352 Rls. 465,532,164 $
2 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 310,703,939 8,074,556,177,930 Rls. 300,173,540 $
3 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 80,038,000 2,044,694,546,595 Rls. 78,963,891 $
4 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 17,100,631 417,732,620,540 Rls. 15,936,695 $
5 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 7,287,500 290,902,211,087 Rls. 11,205,981 $
6 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 8,443,000 209,721,432,756 Rls. 7,727,962 $
7 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 5,008,122 118,619,082,093 Rls. 4,518,478 $
8 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 4,830,773 110,610,272,928 Rls. 4,315,488 $
9 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 1,784,560 79,894,045,060 Rls. 3,004,327 $
10 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 110,000 4,516,604,631 Rls. 163,895 $
11 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 288,310 4,461,215,407 Rls. 168,278 $
12 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 110,000 4,199,946,676 Rls. 152,404 $
13 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 17,678 741,404,890 Rls. 27,767 $
مجموع کل
23,772,599,001,945 ريال
مجموع کل
891,890,868 دلار
[1]