آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 159,917,768 1,369,920,316,823 Rls. 50,881,382 $
2 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 80,536,444 738,945,165,926 Rls. 27,997,922 $
3 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 123,750 5,012,667,273 Rls. 181,428 $
مجموع کل
2,113,878,150,022 ريال
مجموع کل
79,060,732 دلار
[1]