آمار کل " صادرات به" کشور (برزيل) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) برزيل 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 219,476,113 1,895,723,395,496 Rls. 69,803,494 $
2 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) برزيل 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 123,750 4,844,875,603 Rls. 182,056 $
مجموع کل
1,900,568,271,099 ريال
مجموع کل
69,985,550 دلار
[1]