آمار کل " صادرات به" کشور (بلغارستان) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلغارستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 67,516,940 568,923,910,058 Rls. 21,470,386 $
2 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلغارستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 22,000 975,026,487 Rls. 38,163 $
مجموع کل
569,898,936,545 ريال
مجموع کل
21,508,549 دلار
[1]