آمار کل " صادرات به" کشور (بلژيک) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيک 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 82,752,321 697,396,227,323 Rls. 26,315,237 $
2 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيک 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,646,090 68,957,071,363 Rls. 2,532,677 $
3 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيک 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 222,750 8,451,145,916 Rls. 325,896 $
4 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيک 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 123,750 4,576,618,730 Rls. 182,321 $
مجموع کل
779,381,063,332 ريال
مجموع کل
29,356,130 دلار
[1]