آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 395,888,864 3,275,076,533,631 Rls. 125,900,975 $
2 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 26,686,000 871,894,795,101 Rls. 32,917,181 $
3 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 11,726,000 475,843,909,633 Rls. 17,995,358 $
4 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 8,987,000 356,253,989,208 Rls. 13,493,438 $
5 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 7,972,250 311,862,945,793 Rls. 11,727,566 $
6 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 10,018,278 121,704,054,000 Rls. 4,772,708 $
7 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 418,000 16,671,547,304 Rls. 643,685 $
8 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 189,810 8,533,240,508 Rls. 322,723 $
9 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 40,208 1,709,037,271 Rls. 63,359 $
10 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 22,000 725,724,791 Rls. 27,137 $
11 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 22,000 720,514,487 Rls. 27,137 $
مجموع کل
5,440,996,291,727 ريال
مجموع کل
207,891,267 دلار
[1]