آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 134,494,228 2,916,424,721,777 Rls. 109,573,813 $
2 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 120,744,097 2,735,203,019,709 Rls. 103,914,546 $
3 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 2,134,000 87,387,604,508 Rls. 3,183,493 $
4 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,562,050 64,915,521,446 Rls. 2,415,226 $
5 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 7,000,000 61,712,670,000 Rls. 2,226,000 $
6 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 711,200 18,116,074,608 Rls. 660,861 $
7 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 462,000 18,046,794,123 Rls. 669,739 $
8 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 88,000 3,596,739,538 Rls. 135,155 $
9 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 66,000 2,177,174,373 Rls. 81,411 $
10 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,143,546 1,992,639,843 Rls. 80,048 $
مجموع کل
5,909,572,959,926 ريال
مجموع کل
222,940,291 دلار
[1]