آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فرانسه 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 33,001,746 287,760,698,100 Rls. 10,494,555 $
2 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فرانسه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 397,750 16,784,659,662 Rls. 610,884 $
مجموع کل
304,545,357,762 ريال
مجموع کل
11,105,439 دلار
[1]