آمار کل " صادرات به" کشور (فيليپين) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فيليپين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 9,832,512 209,553,283,392 Rls. 7,814,487 $
2 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فيليپين 27111410 اتيلن, پروپيلن, بوتيلن وبوتادين مايع شده درظروف کمترا زيکهزا رسانتي مترمکعب . 9,953,057 187,125,758,333 Rls. 7,315,397 $
3 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فيليپين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 5,020,018 112,084,631,872 Rls. 4,179,767 $
4 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فيليپين 29012100 اتيلن اشباع نشده 5,454,032 109,769,361,780 Rls. 4,003,259 $
مجموع کل
618,533,035,377 ريال
مجموع کل
23,312,910 دلار
[1]