آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قزاقستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 1,518,000 59,948,202,720 Rls. 2,288,330 $
2 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قزاقستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 44,000 1,782,281,673 Rls. 64,321 $
3 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قزاقستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 22,000 901,313,573 Rls. 33,790 $
مجموع کل
62,631,797,965 ريال
مجموع کل
2,386,442 دلار
[1]