آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مصر 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 165,071,234 3,661,305,582,429 Rls. 139,045,355 $
2 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مصر 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 109,149,567 2,207,770,638,697 Rls. 83,141,649 $
3 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مصر 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 23,118,772 178,841,043,700 Rls. 6,704,444 $
4 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مصر 29022000 بنزن 5,082,195 164,381,993,484 Rls. 6,167,717 $
مجموع کل
6,212,299,258,310 ريال
مجموع کل
235,059,165 دلار
[1]