آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 485,470,598 4,532,599,815,916 Rls. 172,164,036 $
2 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 418,367,123 3,515,781,255,136 Rls. 133,044,535 $
3 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 52,351,839 1,476,989,000,600 Rls. 55,431,363 $
4 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 129,026,249 1,192,316,128,370 Rls. 45,159,181 $
5 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 20,097,518 755,458,102,888 Rls. 28,371,882 $
6 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 15,914,250 649,165,400,247 Rls. 23,885,919 $
7 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 18,049,183 445,504,241,862 Rls. 16,520,430 $
8 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 6,212,250 255,377,393,896 Rls. 9,496,551 $
9 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 6,930,000 238,699,901,385 Rls. 8,565,284 $
10 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29024100 ا ورتوا کسيلن ( o-xylene ) 4,059,931 144,033,296,374 Rls. 5,520,055 $
11 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 1,766,500 65,397,631,830 Rls. 2,570,258 $
12 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 693,000 26,249,262,675 Rls. 1,014,356 $
13 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 113,507 5,365,112,668 Rls. 192,962 $
14 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 123,750 4,618,405,352 Rls. 180,767 $
مجموع کل
13,307,554,949,199 ريال
مجموع کل
502,117,578 دلار
[1]