آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 1,686,347,248 36,156,804,576,553 Rls. 1,362,775,586 $
2 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 1,941,379,756 19,116,267,656,003 Rls. 728,841,894 $
3 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 838,592,776 18,783,011,303,808 Rls. 708,456,271 $
4 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29025000 ا ستيرن 332,041,366 14,108,745,954,380 Rls. 533,999,641 $
5 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 303,934,581 9,430,420,389,145 Rls. 353,353,116 $
6 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 228,049,668 9,394,435,479,502 Rls. 354,208,403 $
7 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 225,447,750 9,346,755,204,888 Rls. 354,343,063 $
8 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 158,301,000 6,106,887,968,216 Rls. 233,910,299 $
9 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 181,081,390 5,055,475,042,060 Rls. 189,688,662 $
10 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 81,774,000 3,274,699,065,182 Rls. 122,712,178 $
11 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 29,134,674 2,345,723,846,929 Rls. 90,245,661 $
12 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 309,632,478 1,134,839,415,081 Rls. 42,793,513 $
13 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 20,671,358 701,701,711,237 Rls. 26,389,667 $
14 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29022000 بنزن 10,340,034 344,151,874,401 Rls. 12,550,630 $
15 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 6,375,143 248,738,462,455 Rls. 9,275,832 $
16 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 29024100 ا ورتوا کسيلن ( o-xylene ) 6,896,346 242,874,985,137 Rls. 9,382,674 $
17 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 2,883,412 144,653,701,802 Rls. 5,454,888 $
18 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 2,100,972 95,310,871,353 Rls. 3,571,729 $
مجموع کل
136,031,497,508,133 ريال
مجموع کل
5,141,953,708 دلار
[1]