آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ويژه نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 2,070,885 61,422,680,601 Rls. 2,281,391 $
2 12 1393 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 504,000 20,136,060,000 Rls. 756,000 $
3 12 1393 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 227,352 14,105,064,024 Rls. 523,188 $
4 12 1393 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,853,331 10,738,194,012 Rls. 398,397 $
5 12 1393 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 168,000 9,867,070,400 Rls. 369,600 $
6 12 1393 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 08105000 کيوي, تازه 212,535 4,597,558,611 Rls. 170,002 $
7 12 1393 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 19,170 920,413,044 Rls. 34,506 $
8 12 1393 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 08133000 سيب , خشک کرده 7,375 790,305,000 Rls. 29,500 $
9 12 1393 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 40,120 673,053,120 Rls. 24,072 $
مجموع کل
123,250,398,812 ريال
مجموع کل
4,586,656 دلار
[1]