آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 233,076 137,364,871,938 Rls. 5,140,129 $
2 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 66,528 18,541,386,665 Rls. 686,486 $
3 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 42,826 11,599,394,814 Rls. 423,083 $
4 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 25,043 7,926,731,900 Rls. 300,860 $
5 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 06031100 گل هاي رز(Rosos) 13,356 6,082,784,460 Rls. 232,299 $
6 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 33,599 5,823,676,438 Rls. 215,023 $
7 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 58,553 4,416,502,077 Rls. 164,555 $
8 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 10,796 4,027,921,437 Rls. 155,478 $
9 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 12119020 ريشه شيرينکبيان تازه يا خشك كرده ، حتي بريده شده ، خرد شده يا پودرشده 3,541 2,371,584,750 Rls. 88,525 $
10 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 4,220 1,885,633,240 Rls. 72,778 $
11 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 35,656 1,679,191,984 Rls. 64,720 $
12 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 1,590 1,189,972,950 Rls. 44,050 $
13 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 13,800 1,123,513,200 Rls. 41,400 $
14 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 21,630 1,038,553,866 Rls. 38,934 $
15 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 19,734 959,804,321 Rls. 35,522 $
16 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 23,528 876,333,465 Rls. 32,729 $
17 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لکترومکانيکي خانگي 3,002 819,302,400 Rls. 30,480 $
18 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 5,600 618,469,200 Rls. 23,955 $
19 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 1,952 503,999,484 Rls. 19,708 $
20 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 625 500,137,500 Rls. 18,750 $
21 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 6,435 376,940,970 Rls. 14,760 $
22 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 4,379 318,436,956 Rls. 12,436 $
23 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 4,013 301,478,756 Rls. 11,638 $
24 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 7,619 292,365,888 Rls. 10,950 $
25 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 10,070 288,551,008 Rls. 10,820 $
26 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 6,642 273,627,406 Rls. 10,244 $
27 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 2,050 257,931,000 Rls. 9,225 $
28 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 4,632 221,707,766 Rls. 8,582 $
29 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,405 159,090,030 Rls. 6,054 $
30 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 230 158,096,250 Rls. 5,750 $
31 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,369 78,186,400 Rls. 3,012 $
32 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 1,485 68,463,549 Rls. 2,673 $
33 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 2,585 65,094,046 Rls. 2,542 $
34 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 720 59,525,280 Rls. 2,160 $
35 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 980 49,321,440 Rls. 1,764 $
36 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 663 44,404,425 Rls. 1,658 $
37 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 144 41,032,656 Rls. 1,512 $
38 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 20029010 رب گوجه فرنگي 900 36,288,000 Rls. 1,350 $
39 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 11042200 دا نه هاي کار شده ا ز جو دوسر. 730 35,100,882 Rls. 1,314 $
40 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 420 32,876,190 Rls. 1,260 $
41 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 900 31,424,300 Rls. 1,225 $
42 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 281 16,740,273 Rls. 627 $
43 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 500 14,784,000 Rls. 550 $
44 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 08109020 زرشك تازه 420 14,676,480 Rls. 546 $
45 12 1393 منطقه ويژه پيام آلمان 19051000 نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot) 86 2,296,114 Rls. 86 $
مجموع کل
212,588,206,154 ريال
مجموع کل
7,952,202 دلار
[1]