آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه پيام افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 5,833,752 131,248,405,285 Rls. 4,912,112 $
2 12 1393 منطقه ويژه پيام افغانستان 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 613,780 12,792,335,580 Rls. 460,335 $
3 12 1393 منطقه ويژه پيام افغانستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 133,758 7,189,317,744 Rls. 267,467 $
4 12 1393 منطقه ويژه پيام افغانستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 107,876 6,582,078,243 Rls. 237,325 $
5 12 1393 منطقه ويژه پيام افغانستان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 57,965 3,041,256,525 Rls. 114,935 $
6 12 1393 منطقه ويژه پيام افغانستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 59,732 2,131,760,160 Rls. 80,352 $
7 12 1393 منطقه ويژه پيام افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 218,000 1,794,238,200 Rls. 65,400 $
8 12 1393 منطقه ويژه پيام افغانستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 60,500 1,651,411,630 Rls. 64,232 $
9 12 1393 منطقه ويژه پيام افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 39,380 1,492,264,494 Rls. 56,466 $
10 12 1393 منطقه ويژه پيام افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 72,400 1,352,784,916 Rls. 50,680 $
11 12 1393 منطقه ويژه پيام افغانستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 13,182 1,339,406,987 Rls. 52,499 $
12 12 1393 منطقه ويژه پيام افغانستان 04090000 عسل طبيعي 15,921 1,313,434,737 Rls. 47,763 $
13 12 1393 منطقه ويژه پيام افغانستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 8,800 930,804,480 Rls. 34,560 $
14 12 1393 منطقه ويژه پيام افغانستان 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 10,275 767,950,486 Rls. 29,982 $
15 12 1393 منطقه ويژه پيام افغانستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 4,200 645,901,200 Rls. 25,200 $
16 12 1393 منطقه ويژه پيام افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 21,340 519,964,038 Rls. 19,206 $
17 12 1393 منطقه ويژه پيام افغانستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 9,975 370,169,588 Rls. 13,962 $
18 12 1393 منطقه ويژه پيام افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 4,000 331,548,000 Rls. 12,000 $
19 12 1393 منطقه ويژه پيام افغانستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 5,964 323,351,762 Rls. 12,674 $
20 12 1393 منطقه ويژه پيام افغانستان 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 2,900 307,991,600 Rls. 11,600 $
21 12 1393 منطقه ويژه پيام افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 5,500 219,549,000 Rls. 8,250 $
22 12 1393 منطقه ويژه پيام افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 92,200 200,562,090 Rls. 7,837 $
23 12 1393 منطقه ويژه پيام افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,080 168,061,920 Rls. 6,240 $
24 12 1393 منطقه ويژه پيام افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,950 156,189,150 Rls. 5,850 $
25 12 1393 منطقه ويژه پيام افغانستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 2,900 153,995,800 Rls. 5,800 $
26 12 1393 منطقه ويژه پيام افغانستان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,900 128,201,080 Rls. 4,760 $
27 12 1393 منطقه ويژه پيام افغانستان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 2,160 116,350,560 Rls. 4,320 $
28 12 1393 منطقه ويژه پيام افغانستان 21012000 عصاره ها ,ا سانس ها , تغليظ شده ها چاي يا ماته وفراورده هاي چاي يا ماته 1,650 81,337,660 Rls. 3,020 $
29 12 1393 منطقه ويژه پيام افغانستان 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 2,800 72,802,800 Rls. 2,800 $
30 12 1393 منطقه ويژه پيام افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 910 36,311,730 Rls. 1,365 $
31 12 1393 منطقه ويژه پيام افغانستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,550 36,271,395 Rls. 1,395 $
32 12 1393 منطقه ويژه پيام افغانستان 34012090 ساير صابونهابه ا شکال غير مذكور درجاي ديگر 360 24,365,700 Rls. 900 $
33 12 1393 منطقه ويژه پيام افغانستان 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 100 5,339,800 Rls. 200 $
مجموع کل
177,525,714,340 ريال
مجموع کل
6,621,487 دلار
[1]