آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه پيام ترکمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 530,120 12,245,282,635 Rls. 456,473 $
2 12 1393 منطقه ويژه پيام ترکمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 292,214 8,688,227,384 Rls. 333,378 $
3 12 1393 منطقه ويژه پيام ترکمنستان 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 173,968 5,423,226,830 Rls. 208,762 $
4 12 1393 منطقه ويژه پيام ترکمنستان 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 72,960 2,309,403,720 Rls. 87,552 $
5 12 1393 منطقه ويژه پيام ترکمنستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 72,465 2,287,061,334 Rls. 86,958 $
6 12 1393 منطقه ويژه پيام ترکمنستان 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 67,080 2,155,941,888 Rls. 80,496 $
7 12 1393 منطقه ويژه پيام ترکمنستان 72171090 سايرمفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري نشده ياا ندودنشده حتي صيقل شده غير مذكور درجاي ديگر 35,655 1,139,701,536 Rls. 42,786 $
8 12 1393 منطقه ويژه پيام ترکمنستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 32,700 908,126,366 Rls. 34,226 $
9 12 1393 منطقه ويژه پيام ترکمنستان 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر . 29,144 902,515,723 Rls. 35,016 $
10 12 1393 منطقه ويژه پيام ترکمنستان 72179000 مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, که درجاي ديگرگفته نشده. 27,785 837,666,232 Rls. 32,674 $
11 12 1393 منطقه ويژه پيام ترکمنستان 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 38,250 802,088,520 Rls. 28,687 $
12 12 1393 منطقه ويژه پيام ترکمنستان 72169100 پروفيل از اهن يا فولاد سرد شکل دا ده شده ياسرد تمام شده حاصل ا ز محصولات تخت نورد شده غيرمذ كور 24,120 738,072,000 Rls. 28,944 $
13 12 1393 منطقه ويژه پيام ترکمنستان 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 19,221 591,179,015 Rls. 23,065 $
14 12 1393 منطقه ويژه پيام ترکمنستان 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 7,200 563,882,000 Rls. 22,000 $
15 12 1393 منطقه ويژه پيام ترکمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 13,390 430,461,720 Rls. 16,068 $
16 12 1393 منطقه ويژه پيام ترکمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 12,390 389,050,956 Rls. 14,868 $
17 12 1393 منطقه ويژه پيام ترکمنستان 72111990 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وپهناي كمتراز 600ميلي متر 10,414 335,119,552 Rls. 12,497 $
18 12 1393 منطقه ويژه پيام ترکمنستان 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 4,492 251,192,640 Rls. 8,984 $
19 12 1393 منطقه ويژه پيام ترکمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,870 59,580,444 Rls. 2,244 $
20 12 1393 منطقه ويژه پيام ترکمنستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 5,900 35,565,120 Rls. 1,272 $
مجموع کل
41,093,345,615 ريال
مجموع کل
1,556,950 دلار
[1]