آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه پيام پاکستان 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج باپهناي کمترا ز600,mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 3,166,285 96,777,427,596 Rls. 3,799,542 $
2 12 1393 منطقه ويژه پيام پاکستان 27132000 قيرنفت 4,694,991 60,969,854,271 Rls. 2,308,878 $
3 12 1393 منطقه ويژه پيام پاکستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 1,759,254 30,525,807,834 Rls. 1,156,820 $
4 12 1393 منطقه ويژه پيام پاکستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 354,028 7,452,183,633 Rls. 280,333 $
5 12 1393 منطقه ويژه پيام پاکستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 195,440 5,490,534,390 Rls. 215,314 $
6 12 1393 منطقه ويژه پيام پاکستان 72259900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, باپهناي 600mmيابيشتر,که درجاي ديگرذکرنشده. 70,310 1,976,772,941 Rls. 77,341 $
7 12 1393 منطقه ويژه پيام پاکستان 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 87,722 1,824,695,984 Rls. 65,791 $
8 12 1393 منطقه ويژه پيام پاکستان 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 74,010 1,057,126,425 Rls. 41,397 $
9 12 1393 منطقه ويژه پيام پاکستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 48,260 862,049,076 Rls. 33,782 $
10 12 1393 منطقه ويژه پيام پاکستان 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 22,800 639,991,440 Rls. 25,080 $
11 12 1393 منطقه ويژه پيام پاکستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,160 508,722,372 Rls. 19,044 $
12 12 1393 منطقه ويژه پيام پاکستان 48239010 شبكه لانه زنبوري honey comb 3,039 493,332,060 Rls. 17,940 $
13 12 1393 منطقه ويژه پيام پاکستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور 300 4,156,500 Rls. 163 $
مجموع کل
208,582,654,522 ريال
مجموع کل
8,041,425 دلار
[1]