آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (ميرجاوه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 26,922,131 719,516,486,962 Rls. 26,951,208 $
2 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08081000 سيب , تازه 45,211,890 530,794,680,265 Rls. 19,472,018 $
3 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 7,027,478 314,260,770,895 Rls. 11,881,156 $
4 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 44,016,526 224,578,448,924 Rls. 8,275,174 $
5 12 1393 ميرجاوه پاکستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 86,688,100 140,310,842,572 Rls. 5,179,404 $
6 12 1393 ميرجاوه پاکستان 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 248,400 96,624,594,780 Rls. 3,676,196 $
7 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 7,852,785 84,027,760,493 Rls. 3,153,048 $
8 12 1393 ميرجاوه پاکستان 27101910 روغن موتور 2,453,797 68,401,700,163 Rls. 2,575,762 $
9 12 1393 ميرجاوه پاکستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 486,059 45,035,079,127 Rls. 1,712,155 $
10 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 1,952,959 44,628,594,955 Rls. 1,660,021 $
11 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,881,125 16,061,533,637 Rls. 609,756 $
12 12 1393 ميرجاوه پاکستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 167,800 14,022,388,200 Rls. 503,400 $
13 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08109010 انار تازه 633,623 14,019,296,981 Rls. 519,571 $
14 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08109030 عناب تازه 58,038 12,359,019,328 Rls. 464,304 $
15 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,181,707 11,045,911,402 Rls. 404,840 $
16 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 180,100 9,750,586,561 Rls. 360,203 $
17 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 140,991 8,064,478,426 Rls. 302,112 $
18 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 09092290 تخم گشنيز خرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 140,937 6,239,244,055 Rls. 232,971 $
19 12 1393 ميرجاوه پاکستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 81,862 6,216,348,831 Rls. 242,238 $
20 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 24,749 5,995,907,497 Rls. 235,029 $
21 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 68,987 5,915,188,772 Rls. 220,758 $
22 12 1393 ميرجاوه پاکستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 128,860 5,905,455,104 Rls. 219,062 $
23 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 66,197 5,235,866,832 Rls. 198,591 $
24 12 1393 ميرجاوه پاکستان 33051000 شامپوها 121,400 4,968,007,250 Rls. 184,100 $
25 12 1393 ميرجاوه پاکستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 364,910 4,361,430,934 Rls. 167,205 $
26 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 662,773 4,250,938,758 Rls. 165,242 $
27 12 1393 ميرجاوه پاکستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 14,600 3,143,263,200 Rls. 112,420 $
28 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 07131000 نخودفرنگي (Pisum sativum)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 122,196 3,124,673,916 Rls. 122,196 $
29 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 1,896,897 2,808,690,806 Rls. 106,476 $
30 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 09096290 تخم رازيانه رومي ، تخم باديان ، زيره سياه يا مرزه ، تخم سرو كوهي در بستهکبندي آماده براي خرد شده وساييده شده در بسته بندي براي غيرخرده فروشي 25,603 2,285,170,111 Rls. 89,611 $
31 12 1393 ميرجاوه پاکستان 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 113,592 2,036,063,858 Rls. 79,514 $
32 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 68,599 1,596,140,423 Rls. 58,309 $
33 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 3,279 1,575,946,422 Rls. 59,022 $
34 12 1393 ميرجاوه پاکستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 17,750 1,387,046,850 Rls. 53,250 $
35 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 07081000 نخود فرنگي ,تازه يا سردکرده(pisum sativum) 45,551 1,241,856,913 Rls. 45,551 $
36 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 13,860 1,241,613,450 Rls. 48,510 $
37 12 1393 ميرجاوه پاکستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 39,620 1,180,856,430 Rls. 43,884 $
38 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,200 1,168,854,377 Rls. 45,635 $
39 12 1393 ميرجاوه پاکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,910 1,062,958,248 Rls. 41,448 $
40 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08132000 آلو ,خشک کرده 18,134 1,007,604,674 Rls. 36,994 $
41 12 1393 ميرجاوه پاکستان 39241010 ظروف ملامين 7,450 977,367,750 Rls. 37,250 $
42 12 1393 ميرجاوه پاکستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 13,180 969,749,337 Rls. 36,557 $
43 12 1393 ميرجاوه پاکستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 9,910 951,951,040 Rls. 34,917 $
44 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 23,256 889,576,884 Rls. 34,884 $
45 12 1393 ميرجاوه پاکستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 7,400 854,380,500 Rls. 32,508 $
46 12 1393 ميرجاوه پاکستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 10,810 840,455,175 Rls. 32,865 $
47 12 1393 ميرجاوه پاکستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 8,200 797,974,800 Rls. 28,700 $
48 12 1393 ميرجاوه پاکستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 7,500 700,428,750 Rls. 26,250 $
49 12 1393 ميرجاوه پاکستان 63012000 پتو و زيرانداز سفري (غير از پتوي برقي)، از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,300 687,639,000 Rls. 25,800 $
50 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 233,104 684,643,545 Rls. 25,642 $
51 12 1393 ميرجاوه پاکستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 8,800 684,220,200 Rls. 26,400 $
52 12 1393 ميرجاوه پاکستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 47,520 611,057,910 Rls. 23,760 $
53 12 1393 ميرجاوه پاکستان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 7,770 546,602,925 Rls. 21,367 $
54 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08061000 ا نگور تازه 20,970 434,031,360 Rls. 16,147 $
55 12 1393 ميرجاوه پاکستان 56013000 پرزمنسوجات, گردموا دنسجي وگره ولوله هاي كوچك ا زا لياف نسجي. 4,830 419,567,760 Rls. 15,006 $
56 12 1393 ميرجاوه پاکستان 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 7,200 402,624,000 Rls. 14,400 $
57 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 11,114 363,948,246 Rls. 13,337 $
58 12 1393 ميرجاوه پاکستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 21,500 336,432,570 Rls. 12,900 $
59 12 1393 ميرجاوه پاکستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 6,300 336,205,800 Rls. 12,600 $
60 12 1393 ميرجاوه پاکستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 4,300 330,240,300 Rls. 12,900 $
61 12 1393 ميرجاوه پاکستان 08081000 سيب , تازه 26,000 305,323,200 Rls. 10,920 $
62 12 1393 ميرجاوه پاکستان 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 1,800 275,594,400 Rls. 10,800 $
63 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08071100 هندوا نه , تازه 30,430 274,480,645 Rls. 10,747 $
64 12 1393 ميرجاوه پاکستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 3,050 241,565,250 Rls. 9,150 $
65 12 1393 ميرجاوه پاکستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 19,500 240,733,116 Rls. 8,892 $
66 12 1393 ميرجاوه پاکستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 6,465 214,842,900 Rls. 8,400 $
67 12 1393 ميرجاوه پاکستان 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 2,650 202,732,950 Rls. 7,950 $
68 12 1393 ميرجاوه پاکستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 2,350 179,866,650 Rls. 7,050 $
69 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 9,826 167,904,801 Rls. 6,077 $
70 12 1393 ميرجاوه پاکستان 78060090 سايرمصنوعات ا زسرب غير مذكور درجاي ديگر 2,080 159,175,680 Rls. 6,240 $
71 12 1393 ميرجاوه پاکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 13,490 157,358,776 Rls. 6,152 $
72 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,484 151,575,760 Rls. 5,936 $
73 12 1393 ميرجاوه پاکستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 3,750 149,329,362 Rls. 5,850 $
74 12 1393 ميرجاوه پاکستان 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 3,850 147,811,125 Rls. 5,775 $
75 12 1393 ميرجاوه پاکستان 29372240 كلوبتازول ديکپروپيونات 601 142,900,000 Rls. 5,200 $
76 12 1393 ميرجاوه پاکستان 84142000 تلمبه هاي هوا که بادست ياباپاکارميکنند 3,100 142,529,904 Rls. 5,580 $
77 12 1393 ميرجاوه پاکستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,850 142,152,150 Rls. 5,550 $
78 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 10,040 137,943,200 Rls. 5,149 $
79 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 69079010 کاشي يا سرا ميک با جذب آب کمتر ا ز يک درصد (کاشي پرسلاني) ورني يالعاب نزده 25,510 135,320,952 Rls. 5,304 $
80 12 1393 ميرجاوه پاکستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 1,750 133,969,500 Rls. 5,250 $
81 12 1393 ميرجاوه پاکستان 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 1,430 114,538,710 Rls. 4,290 $
82 12 1393 ميرجاوه پاکستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 1,150 105,375,590 Rls. 4,130 $
83 12 1393 ميرجاوه پاکستان 92060000 آلات موسيقي ضربي(مثلا طبل ودهل, کسيلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس ) 690 102,004,000 Rls. 4,000 $
84 12 1393 بازارچه ميرجاوه پاکستان 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 69,469 94,024,529 Rls. 3,473 $
85 12 1393 ميرجاوه پاکستان 34011110 صابون حمام و دستشويي 2,500 76,890,000 Rls. 2,750 $
86 12 1393 ميرجاوه پاکستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 950 73,510,200 Rls. 2,880 $
87 12 1393 ميرجاوه پاکستان 04031090 ک ک ک ماست 4,350 55,501,650 Rls. 2,175 $
88 12 1393 ميرجاوه پاکستان 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 400 51,098,000 Rls. 2,000 $
89 12 1393 ميرجاوه پاکستان 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 1,350 17,224,650 Rls. 675 $
مجموع کل
2,444,663,676,884 ريال
مجموع کل
91,160,880 دلار
[1]