آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (ميلک)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,472,795 442,308,243,878 Rls. 16,575,966 $
2 12 1393 ميلک افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 234,170,000 366,533,728,140 Rls. 13,921,455 $
3 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,006,579 215,295,020,027 Rls. 8,058,395 $
4 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 23,819,512 212,415,911,081 Rls. 7,833,265 $
5 12 1393 ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 6,621,811 207,831,586,112 Rls. 7,879,613 $
6 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,971,373 192,798,239,240 Rls. 7,167,746 $
7 12 1393 ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,165,801 129,870,240,761 Rls. 4,849,375 $
8 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,906,756 122,068,643,227 Rls. 4,607,484 $
9 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,558,385 116,437,019,860 Rls. 4,335,710 $
10 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,539,432 109,390,503,306 Rls. 4,077,364 $
11 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 522,666 85,828,130,999 Rls. 3,212,415 $
12 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 1,504,334 80,425,064,524 Rls. 3,007,856 $
13 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 08081000 سيب , تازه 6,575,030 75,372,023,945 Rls. 2,822,060 $
14 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 13,625,920 73,834,155,502 Rls. 2,796,038 $
15 12 1393 ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,329,503 72,278,208,976 Rls. 2,727,614 $
16 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 33051000 شامپوها 953,297 64,204,541,498 Rls. 2,382,938 $
17 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 697,647 56,088,025,095 Rls. 2,092,389 $
18 12 1393 ميلک افغانستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 2,070,378 49,314,969,935 Rls. 1,853,586 $
19 12 1393 ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,103,540 48,566,877,776 Rls. 1,839,250 $
20 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,559,777 48,064,624,187 Rls. 1,828,924 $
21 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 26,781,340 47,587,734,109 Rls. 1,875,463 $
22 12 1393 ميلک افغانستان 08071100 هندوا نه , تازه 7,418,567 42,252,220,195 Rls. 1,655,241 $
23 12 1393 ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 956,386 41,882,547,143 Rls. 1,586,885 $
24 12 1393 ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 4,481,630 41,537,597,762 Rls. 1,579,641 $
25 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 07031000 پيازوموسير 4,640,652 38,046,099,667 Rls. 1,483,998 $
26 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 1,510,727 36,024,525,882 Rls. 1,343,290 $
27 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 189,186 34,587,574,074 Rls. 1,304,249 $
28 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 3,420,552 33,722,755,556 Rls. 1,277,463 $
29 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 08071100 هندوا نه , تازه 5,918,053 33,405,559,525 Rls. 1,303,273 $
30 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 400,850 32,600,264,490 Rls. 1,202,228 $
31 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 767,602 32,058,383,831 Rls. 1,189,860 $
32 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 2,844,959 31,937,389,964 Rls. 1,194,664 $
33 12 1393 ميلک افغانستان 08081000 سيب , تازه 2,570,043 30,651,429,402 Rls. 1,146,053 $
34 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 211,523 30,651,247,510 Rls. 1,141,561 $
35 12 1393 ميلک افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 333,441 26,585,219,914 Rls. 993,804 $
36 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 265,224 24,906,442,452 Rls. 928,266 $
37 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 213,659 22,881,199,257 Rls. 857,243 $
38 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,020,984 22,423,499,349 Rls. 816,298 $
39 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 288,045 22,369,923,495 Rls. 864,135 $
40 12 1393 ميلک افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 236,341 21,463,031,586 Rls. 813,150 $
41 12 1393 ميلک افغانستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 250,198 20,808,212,853 Rls. 750,594 $
42 12 1393 ميلک افغانستان 33051000 شامپوها 330,489 20,784,147,978 Rls. 805,376 $
43 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 1,006,270 19,660,197,235 Rls. 737,940 $
44 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 354,720 19,009,874,429 Rls. 704,882 $
45 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 241,718 17,887,011,744 Rls. 672,020 $
46 12 1393 ميلک افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 621,508 16,502,448,530 Rls. 621,933 $
47 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 66,800 15,641,064,081 Rls. 601,200 $
48 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 198,178 15,580,565,320 Rls. 586,228 $
49 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 739,373 15,068,510,806 Rls. 553,910 $
50 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 100,227 14,991,736,371 Rls. 568,237 $
51 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 16025000 فرآورده هاي گوشت ا ز نوع گاو 179,771 14,321,042,946 Rls. 539,238 $
52 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 286,074 14,223,448,258 Rls. 522,167 $
53 12 1393 ميلک افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,264,592 14,204,472,245 Rls. 545,580 $
54 12 1393 ميلک افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 314,635 14,187,832,817 Rls. 528,287 $
55 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 229,705 14,178,857,936 Rls. 526,388 $
56 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 56090000 ا شياءا زنخ, نوا ر,يااشكال همانند , ريسمان, طناب ياکابل, که درجاي ديگرگفته نشده. 95,340 14,177,919,496 Rls. 524,263 $
57 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 171,853 13,339,184,144 Rls. 483,070 $
58 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 736,111 13,135,056,536 Rls. 476,374 $
59 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 08105000 کيوي, تازه 752,469 12,726,589,296 Rls. 466,512 $
60 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 140,548 11,964,306,590 Rls. 456,937 $
61 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 138,030 11,022,813,630 Rls. 414,090 $
62 12 1393 ميلک افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 306,902 10,895,725,290 Rls. 398,432 $
63 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 133,967 10,770,111,045 Rls. 397,172 $
64 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 133,255 10,682,199,570 Rls. 399,724 $
65 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 141,298 10,586,909,803 Rls. 402,857 $
66 12 1393 ميلک افغانستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 1,067,586 10,331,444,331 Rls. 394,835 $
67 12 1393 ميلک افغانستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 361,244 10,149,091,272 Rls. 397,324 $
68 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 247,983 10,058,329,354 Rls. 376,739 $
69 12 1393 ميلک افغانستان 20079100 مركبات 165,890 9,408,826,474 Rls. 364,935 $
70 12 1393 ميلک افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 187,071 9,008,895,624 Rls. 336,727 $
71 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 25202000 ک گچ 9,479,769 8,304,230,535 Rls. 312,975 $
72 12 1393 ميلک افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 329,560 7,833,534,411 Rls. 299,409 $
73 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 87,103 7,801,180,982 Rls. 290,992 $
74 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 406,663 7,744,000,000 Rls. 277,060 $
75 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 52,879 7,654,718,493 Rls. 294,808 $
76 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 73,640 7,587,033,061 Rls. 278,421 $
77 12 1393 ميلک افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 70,060 7,570,359,120 Rls. 280,181 $
78 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 112,881 7,299,799,971 Rls. 284,048 $
79 12 1393 ميلک افغانستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 56,838 7,284,304,800 Rls. 269,000 $
80 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 35,250 7,229,803,339 Rls. 271,580 $
81 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 34011150 صابون رختشويي 290,440 7,167,528,223 Rls. 261,392 $
82 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 130,135 7,157,027,810 Rls. 260,190 $
83 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 211,176 7,123,505,628 Rls. 262,018 $
84 12 1393 ميلک افغانستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 173,456 6,892,331,661 Rls. 260,184 $
85 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 122,957 6,669,107,390 Rls. 245,825 $
86 12 1393 ميلک افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 953,565 6,665,726,362 Rls. 251,040 $
87 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 347,393 6,584,095,086 Rls. 247,262 $
88 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 365,731 6,574,596,236 Rls. 245,912 $
89 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 4,768,140 6,308,612,130 Rls. 238,402 $
90 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 61,730 6,146,552,085 Rls. 232,017 $
91 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 44,659 6,100,667,615 Rls. 223,230 $
92 12 1393 ميلک افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 75,635 5,992,099,710 Rls. 226,905 $
93 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 73,348 5,859,952,884 Rls. 220,044 $
94 12 1393 ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 52,637 5,844,354,768 Rls. 212,116 $
95 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 74,570 5,745,040,173 Rls. 215,095 $
96 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 72,884 5,724,130,578 Rls. 218,652 $
97 12 1393 بازارچه ميلک افغانستان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 78,061 5,697,786,140 Rls. 213,859 $
98 12 1393 ميلک افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 71,330 5,639,389,110 Rls. 213,990 $
99 12 1393 ميلک افغانستان 04090000 عسل طبيعي 40,347 5,323,760,061 Rls. 194,391 $
100 12 1393 ميلک افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 172,294 5,315,174,533 Rls. 193,640 $
مجموع کل
4,032,647,632,131 ريال
مجموع کل
151,474,818 دلار