آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 همدان ترکيه 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 769,120 37,363,194,304 Rls. 1,401,018 $
2 12 1393 همدان ترکيه 28365000 کربنات کلسيم 159,600 867,640,320 Rls. 32,537 $
3 12 1393 همدان ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 10,617 815,799,663 Rls. 31,851 $
4 12 1393 همدان ترکيه 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 12,300 482,781,150 Rls. 18,390 $
5 12 1393 همدان ترکيه 68099000 سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زترکيباتي که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجاي ديگرگفته نشده 3,055 26,102,764 Rls. 1,004 $
مجموع کل
39,555,518,201 ريال
مجموع کل
1,484,801 دلار
[1]