آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 همدان عراق 25239010 ک کک ک سيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 626,589,450 891,964,831,301 Rls. 33,740,651 $
2 12 1393 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 2,046,385 182,355,856,575 Rls. 6,904,720 $
3 12 1393 همدان عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 1,352,833 118,548,333,157 Rls. 4,503,149 $
4 12 1393 همدان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 40,001,086 91,663,308,666 Rls. 3,422,401 $
5 12 1393 همدان عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 812,185 64,251,333,120 Rls. 2,435,048 $
6 12 1393 همدان عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 406,475 44,570,273,825 Rls. 1,683,392 $
7 12 1393 همدان عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 773,926 37,349,267,040 Rls. 1,406,576 $
8 12 1393 همدان عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 728,213 33,585,178,349 Rls. 1,264,769 $
9 12 1393 همدان عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 1,953,613 33,463,762,693 Rls. 1,272,513 $
10 12 1393 همدان عراق 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 21,588,000 28,209,509,850 Rls. 1,037,936 $
11 12 1393 همدان عراق 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 463,800 19,987,914,024 Rls. 723,170 $
12 12 1393 همدان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,620,280 17,955,983,748 Rls. 646,692 $
13 12 1393 همدان عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 2,123,015 17,549,433,426 Rls. 657,795 $
14 12 1393 همدان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 389,886 17,527,833,335 Rls. 657,980 $
15 12 1393 همدان عراق 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 103,960 16,434,621,360 Rls. 623,343 $
16 12 1393 همدان عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 131,115 13,791,594,704 Rls. 524,432 $
17 12 1393 همدان عراق 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 86,457 12,925,778,944 Rls. 483,563 $
18 12 1393 همدان عراق 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 2,069,876 10,953,594,755 Rls. 417,774 $
19 12 1393 همدان عراق 68099000 سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زترکيباتي که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجاي ديگرگفته نشده 288,680 7,701,178,680 Rls. 290,719 $
20 12 1393 همدان عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 132,726 7,568,660,960 Rls. 281,338 $
21 12 1393 همدان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 98,484 5,789,643,788 Rls. 216,125 $
22 12 1393 همدان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 57,420 5,517,924,840 Rls. 206,506 $
23 12 1393 همدان عراق 85041010 متعادل كننده هاي القايي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 52,493 4,370,432,736 Rls. 157,479 $
24 12 1393 همدان عراق 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 91,430 4,356,117,798 Rls. 164,905 $
25 12 1393 همدان عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 79,255 3,983,640,413 Rls. 148,596 $
26 12 1393 همدان عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 201,140 3,737,911,471 Rls. 140,798 $
27 12 1393 همدان عراق 09096190 تخم رازيانه رومي ، تخم باديان ، زيره سياه يا مرزه ، تخم سرو كوهي در بستهکبندي آماده براي خرد نشده وساييده نشده در بسته بندي براي غيرخرده فروشي 37,500 3,512,244,400 Rls. 131,250 $
28 12 1393 همدان عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 76,006 3,442,855,255 Rls. 129,321 $
29 12 1393 همدان عراق 04031090 ک ک ک ماست 97,823 2,880,695,570 Rls. 109,007 $
30 12 1393 همدان عراق 04090000 عسل طبيعي 18,267 2,403,125,675 Rls. 91,317 $
31 12 1393 همدان عراق 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 31,512 2,274,634,857 Rls. 86,856 $
32 12 1393 همدان عراق 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 17,821 2,179,053,280 Rls. 82,692 $
33 12 1393 همدان عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 20,000 2,040,080,000 Rls. 80,000 $
34 12 1393 همدان عراق 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 19,550 1,784,010,415 Rls. 64,331 $
35 12 1393 همدان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 22,486 1,716,103,903 Rls. 65,211 $
36 12 1393 همدان عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 59,638 1,526,212,170 Rls. 57,199 $
37 12 1393 همدان عراق 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 12,346 1,521,049,272 Rls. 55,428 $
38 12 1393 همدان عراق 76061210 ---ورق كمپوزيتي از الياژهاي الومينيوم 15,000 1,443,697,500 Rls. 52,388 $
39 12 1393 همدان عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 18,382 1,441,320,037 Rls. 55,549 $
40 12 1393 همدان عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 17,450 1,154,701,420 Rls. 44,350 $
41 12 1393 همدان عراق 09092290 تخم گشنيز خرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 23,350 1,123,528,185 Rls. 40,863 $
42 12 1393 همدان عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 19,900 1,095,079,930 Rls. 42,770 $
43 12 1393 همدان عراق 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 29,238 1,013,171,192 Rls. 38,006 $
44 12 1393 همدان عراق 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 5,115 895,085,100 Rls. 35,100 $
45 12 1393 همدان عراق 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 23,880 844,896,652 Rls. 30,991 $
46 12 1393 همدان عراق 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 3,600 810,778,800 Rls. 29,998 $
47 12 1393 همدان عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 9,800 774,792,000 Rls. 29,400 $
48 12 1393 همدان عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 18,360 661,358,412 Rls. 23,868 $
49 12 1393 همدان عراق 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 16,969 639,216,286 Rls. 24,216 $
50 12 1393 همدان عراق 20086000 گيلاس وآلبالو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميشوند) 11,502 614,183,004 Rls. 22,999 $
51 12 1393 همدان عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 9,500 605,322,750 Rls. 23,250 $
52 12 1393 همدان عراق 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 11,000 550,935,550 Rls. 20,350 $
53 12 1393 همدان عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 33,414 529,562,732 Rls. 20,719 $
54 12 1393 همدان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 6,400 515,313,000 Rls. 19,161 $
55 12 1393 همدان عراق 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 5,225 425,223,075 Rls. 15,650 $
56 12 1393 همدان عراق 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 16,000 409,419,000 Rls. 15,996 $
57 12 1393 همدان عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 40,676 385,714,575 Rls. 15,075 $
58 12 1393 همدان عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 10,568 339,766,448 Rls. 12,677 $
59 12 1393 همدان عراق 20057000 زيتون , محفوظ شده به جز در سرکه يا درجوهر سرکه , يخ نزده 4,800 337,974,024 Rls. 12,768 $
60 12 1393 همدان عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 7,892 332,061,000 Rls. 13,022 $
61 12 1393 همدان عراق 44209090 جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب 3,050 323,915,000 Rls. 12,173 $
62 12 1393 همدان عراق 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 6,820 285,322,240 Rls. 10,594 $
63 12 1393 همدان عراق 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 43,500 263,127,150 Rls. 9,570 $
64 12 1393 همدان عراق 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 19,500 256,908,960 Rls. 9,240 $
65 12 1393 همدان عراق 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 2,320 246,915,360 Rls. 9,280 $
66 12 1393 همدان عراق 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 15,360 235,662,336 Rls. 9,216 $
67 12 1393 همدان عراق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 4,356 233,448,360 Rls. 8,712 $
68 12 1393 همدان عراق 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 14,976 229,693,426 Rls. 8,986 $
69 12 1393 همدان عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 10,000 224,641,200 Rls. 8,385 $
70 12 1393 همدان عراق 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 6,528 222,092,648 Rls. 8,517 $
71 12 1393 همدان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 14,261 213,588,675 Rls. 8,305 $
72 12 1393 همدان عراق 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 5,210 198,600,416 Rls. 7,304 $
73 12 1393 همدان عراق 20058000 ذرت شيرين (Zea mays نوع Sacchararta) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 5,136 194,192,388 Rls. 7,096 $
74 12 1393 همدان عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 4,430 192,949,392 Rls. 7,519 $
75 12 1393 همدان عراق 20079100 مركبات 3,362 189,403,928 Rls. 7,398 $
76 12 1393 همدان عراق 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 1,400 185,995,500 Rls. 7,000 $
77 12 1393 همدان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 2,009 155,455,158 Rls. 5,823 $
78 12 1393 همدان عراق 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 1,900 152,093,100 Rls. 5,697 $
79 12 1393 همدان عراق 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 3,300 145,856,000 Rls. 5,500 $
80 12 1393 همدان عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 1,950 142,800,601 Rls. 5,363 $
81 12 1393 همدان عراق 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 1,900 132,647,700 Rls. 5,200 $
82 12 1393 همدان عراق 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 2,268 121,303,224 Rls. 4,536 $
83 12 1393 همدان عراق 20084000 گلابي,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنهاکه مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 1,968 107,143,332 Rls. 3,936 $
84 12 1393 همدان عراق 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 1,356 106,131,654 Rls. 4,063 $
85 12 1393 همدان عراق 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 2,000 94,507,200 Rls. 3,600 $
86 12 1393 همدان عراق 67021000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از مواد پلاستيكي 900 72,403,200 Rls. 2,688 $
87 12 1393 همدان عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 1,890 60,585,084 Rls. 2,268 $
88 12 1393 همدان عراق 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 90,950 59,245,382 Rls. 2,183 $
89 12 1393 همدان عراق 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 1,476 52,591,560 Rls. 1,918 $
90 12 1393 همدان عراق 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 670 51,518,310 Rls. 2,010 $
91 12 1393 همدان عراق 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 70,500 45,095,184 Rls. 1,692 $
92 12 1393 همدان عراق 20085000 زردآلوآماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و2007 ميباشند) 792 42,265,872 Rls. 1,583 $
93 12 1393 همدان عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 2,400 38,412,000 Rls. 1,440 $
94 12 1393 همدان عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 880 35,397,120 Rls. 1,314 $
95 12 1393 همدان عراق 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 700 32,174,100 Rls. 1,260 $
96 12 1393 همدان عراق 94035010 مبلهاي صنايع دستي (خراطي ، معرق ، خاتم، منبت و...) 1,400 30,688,884 Rls. 1,116 $
97 12 1393 همدان عراق 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 115 25,697,532 Rls. 966 $
98 12 1393 همدان عراق 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 390 19,904,040 Rls. 780 $
99 12 1393 همدان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 40 10,554,192 Rls. 396 $
100 12 1393 همدان عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 123 7,341,322 Rls. 284 $
مجموع کل
1,743,775,353,758 ريال
مجموع کل
65,809,057 دلار