آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,381,586 65,481,487,013 Rls. 2,486,339 $
2 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 766,041 41,898,983,980 Rls. 1,586,396 $
3 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 360,590 34,383,863,114 Rls. 1,306,924 $
4 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 170,171 19,479,884,703 Rls. 704,028 $
5 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 159,659 14,837,980,527 Rls. 571,370 $
6 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 631,776 14,445,682,271 Rls. 544,332 $
7 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 118,483 10,880,154,110 Rls. 413,830 $
8 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 125,783 10,091,040,262 Rls. 377,350 $
9 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 228,887 5,731,597,878 Rls. 217,882 $
10 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 22,100 5,437,772,640 Rls. 194,484 $
11 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 157,500 4,539,673,660 Rls. 166,950 $
12 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 279,649 3,938,938,197 Rls. 152,602 $
13 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 29,539 2,987,998,370 Rls. 114,240 $
14 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 120,902 2,896,281,198 Rls. 110,305 $
15 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 23,428 2,496,890,428 Rls. 93,396 $
16 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 17,060 1,447,733,140 Rls. 55,257 $
17 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 11,855 869,258,744 Rls. 33,164 $
18 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,930 799,050,000 Rls. 29,912 $
19 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 29,711 672,410,763 Rls. 24,949 $
20 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 16,128 395,302,683 Rls. 14,747 $
21 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,880 379,716,948 Rls. 14,274 $
22 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 20094100 آب آناناس بايک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 9,204 232,969,428 Rls. 8,740 $
23 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 5,520 199,617,666 Rls. 7,405 $
24 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,806 85,734,415 Rls. 3,250 $
25 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 600 50,328,000 Rls. 1,800 $
26 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 489 22,137,556 Rls. 812 $
مجموع کل
244,682,487,694 ريال
مجموع کل
9,234,739 دلار
[1]