آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل امارات متحده عربي 04031090 ک ک ک ماست 654,792 16,641,244,720 Rls. 627,000 $
2 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل امارات متحده عربي 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 61,358 5,706,651,182 Rls. 214,724 $
3 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل امارات متحده عربي 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 293,972 3,999,640,510 Rls. 151,648 $
4 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل امارات متحده عربي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 34,531 3,945,157,901 Rls. 147,822 $
5 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل امارات متحده عربي 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 41,233 3,335,847,620 Rls. 125,755 $
6 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 38,272 1,756,738,389 Rls. 68,889 $
7 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل امارات متحده عربي 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 36,788 917,268,668 Rls. 33,730 $
8 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل امارات متحده عربي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 25,467 637,702,876 Rls. 24,238 $
9 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل امارات متحده عربي 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 18,409 434,323,347 Rls. 16,222 $
10 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل امارات متحده عربي 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 3,240 305,885,160 Rls. 11,340 $
11 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل امارات متحده عربي 20094100 آب آناناس بايک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 7,824 222,464,923 Rls. 8,454 $
12 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل امارات متحده عربي 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 518 82,763,832 Rls. 3,108 $
13 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل امارات متحده عربي 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 1,173 50,775,991 Rls. 1,877 $
14 12 1393 واحدارزيابي نوشهر مستقر در امل امارات متحده عربي 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 852 40,727,687 Rls. 1,534 $
مجموع کل
38,077,192,806 ريال
مجموع کل
1,436,340 دلار
[1]